Балканска школа – Програма

Среда, 12 септември 2018

Регистрација 12:00 – 16:00 ч.

СРЕДА, 12 септември 2018

САЛА 1

Сесија 1: Педијатрија, психологија и биоетика

15:00 – 16:00 Современи предизвици и можности
Предавачи: А.Фризханд, Д.Донев, Д.Мицковиќ и З.Киткањ

СРЕДА, 12 септември 2018

САЛА 1

Сесија 2: Кардиологија

Модератори: Р.Бејики, Р.Кацарска, Ж.Митрев, И.Милев

16:30 – 16:45 Пренатално и постнатално определување на ситусот на торакалните абдоминални органи
Предавач: Р.Бејики
16:45 – 17:00 Третман на вродени срцеви аномалии од 2000-та година до денес
Предавач: Ж.Митрев
17:00 – 17:15 Перикардитис во детска возраст, ургентна состојба во педијатријата
Предавач: Р. Кацарска
17:15 – 17:30 Најчести конотрункални срцеви аномалии
Предавач: К. Кузевска – Манева
17:30 – 17:45 Современ пристап во третманот на срцева слабост во детството
Предавач: С. Пријиќ
17:45 – 18:15 Кафе пауза
.
18:15 – 18:30 Аритмии кај децата, од безазлени до малигни – Нов дијагностички пристап
Предавач: Г. Вукомановиќ
18:30 – 18:45 Обструктивни лезии на левиот излезен тракт кај децата
Предавач: Б. Ѓуркова – Ангеловска
18:45 – 19:00 Третман на деснокоморните опструктивни лезии, резултати и перспективи
Предавач: И.Милев
19:00 – 19:15 Фулминантен миокардит – можна индикација за кортикостероиди
Предавач: Б.Бјелаковиќ
20:00 – 21:00 Свечено отварање
.
21:00 – 24:00 Коктел и гала забава
.

Четврток, 13 септември 2018

САЛА 1

Сесија 3: Пулмологија со алергологија

 Модератори: В.Клепетко, Е.Влашки,О.Зафировски, М.Папрaтник и А.Котник

09:00 – 09:15 Спроведување на долготројна ерадикациона терапија за НТМ кај пациент со ЦФ: предизвици и исход – приказ на случај
Предавач: И.Чакаларовска
09:15 – 09:30 Евалуација на квалитетот на примероци од долните дишни патишта и негова корелација со изолирани респираторни патогени
Предавач: Г. Попова
09:30 – 09:45 Ефикасност и безбедност на алерген – специфична имунотерапија кај деца
Предавач: В.Цвејоска Чолаковска
09:45 – 10:00 Хипер – Иге синдром во детска возраст
Предавач: И.Кировски
10:00 – 10:15 Трансплантација на бели дробови кај педијатриски пациенти
Предавач: В.Клепетко
10:15 – 10:30 Ларинготрахеална реконструкција кај педијатриски пациенти
Предавач: В.Клепетко
10:30 – 10:45 Временски тренд во преваленцијата на астма во детска возраст: пораст, плато, намалување?Предавач: Е. Влашки
10:45 – 11:00 Ултразвучен пристап во дијагнозата на патологијата на белите дробови
Предавач: Д.Телаку Косај

Четврток, 13 септември 2018

САЛА 1

Сесија 4: Округла маса – Ендоскопија во педијатриска пулмологија

11:00 – 12:00  Учесници: И.Филипче, И.Лазаревска, С.Галбова, Ј.Бужаров, С.Петличковска, Ј.Маџоска
.
12:00 – 12:45 Педијатриска оториноларингологија: корозии на дигестивниот тракт, супуративни отити и ноќна апнеја.
Предавачи:Г.Мицевски, Ј. Нетковски, Н. Николовски и М.Кирјас
13:00 – 13:45 Сателитски симпозиум 1 – ЛЕК
.
14:00 – 14:45 Сателитски симпозиум 2 – ЕВОФАРМ
.
14:45 – 15:45 Ручек
.

Четврток, 13 септември 2018

САЛА 1

Сесија 5: Неврологија

Модератори: Д.Осредкар, Ф.Дума, Н.Ангелкова

16:00 – 16:20  Примена на генетска терапија во лекување на невромускуларни болести
Предавач: Д.Осредкар
16:20 – 16:40 Интегративни и супоративни методи во спинално мускулна атрофија
Предавач: Ф. Дума
16:40 – 17:00 Современи дијагностички методи и терапии на лекување на пациенти со невромускуларни болести
Предавач: Н.Ангелковска
17:00 – 17:20 Неинвазивни методи за континуирано одржување на пациенти со невролошки пореметувања
Предавач: А.Софијанова
17:20 – 17:40 Ран третман на невроразвојни нарушувања, тимски пристап.
Предавач: Б.Кокороманова
17:40 – 18:40 Сателитски симпозиум 1
.
18:40 – 19:40 Сателитски симпозиум 2
.

Петок, 14 септември 2018

САЛА 1

Сесија 6: Интензивна нега и реанимација

09:00 – 09:30  Медицинска етика во интензивната медицина; Алтернативни венски пристапи
Предавач: С. Гросек
09:30 – 09:45 Механичка вентилација кај новородени – свои специфики
Предавач: Ф.Ритерер
09:45 – 10:00 Предавач: А.Софијанова
.
10:00 – 10:15 Предавач: Мештровиќ
.
10:15 – 10:30 Предавач: Т.Анѓушева
.
10:30 – 10:45 Предавач: Е. Стоицковски
.
10:45 – 11:00 Предавач: М.Мојсова
.
11:00 – 11:15 Улогата на белодробниот ултразвук во дијагностиката на респираторен дистрес синдром кај новороденчиња
Предавач: Г. Каратекин

Петок, 14 септември 2018

САЛА 1

Сесија 7: Гастроентерохепатологија

11:15 – 11:30  Предавач: Н.Радловиќ
.
11:30 – 11:45 Предавч: А.Костовски
.
11:45 – 12:00 Предавач: С.Бојаџиева
.
12:00 – 12:30 Кафе пауза
.
12:30 – 13:30 Сателитски симпозиум 1 – ПЛИВА
.
14:00 – 15:00 Ручек
.

Петок, 14 септември 2018

САЛА 1

Сесија 8: Имунизација и превентивна педијатрија

Модератори: Н. Кавариќ, Х.Урлих, А.Грозданова,Т.Баевска Вучковиќ и К.Ставриќ

15:00 – 15:20  ХПВ имунизација, нови патокази
Предавачи: Н.Кавариќ, Х.Урлих
15:20 – 15:40 Имунизација во РМ – моментална состојба, предизвици и идни чекори
Предавач: А. Грозданова
15:40 – 16:00 Систем за евиденција на имунизација и систематски прегледи
Предавач: Ж.Чагороска
16:00 – 16:20 Комуникација со антивакцинални движења
Предавач: претставник од СЗО
16:20 – 16:40 Предавач: Т.Баевска Вучковиќ
.
16:40 – 17:00 Пертусис во поствакцинална ера – дали е заборавена болест?
Предавач: К.Ставриќ
17:00 – 17: 45 Сателитски симпозиум 1 – SANOFI AVENTIS
.
17:45 – 18:45 Сателитски симпозиум 2 – МЕДИС
.
21:00 – 23:30 Свечена вечера
.

Сабота, 15 септември 2018

САЛА 1

Сесија 9: Ендокринологија и генетика со ретки болести

Модератори: М.Кочова, З.Гучев, Т.Арсов, В.Тасиќ и Р.Маркова

09:00 – 09:20  Следење и третман на хиперхолестеролемијата во детска возраст
Предавач: М.Зерјав – Таншек
09:20 – 09:40 Грижа за децата со дијабетес: препораки и предизвици
Предавач: М. Кочова
09:40 – 10:00 Ретки болести: форми на низок раст
Предавач: З.Гучев
10:00 – 10:20 Хипогликемија
Предавач: М. Крстевска-Константинова
10:20 – 10:40 Мали за родилната тежина (SGA) – дијагноза и терапија
Предавач: А.Јанчевска
10:40 – 11:00 Континуитет во здравствената заштита на хроничните ендокринолошки болести – трансфер од педијатриска во адултна здравствена заштита
Предавач: Е.Шукарова-Ангеловска
11:00 – 12:30 Хематоонколошка проблематика: Третман на хемангиоми во детската возраст
Предавачи: Р.Маркова
12:30 – 12:45 Проценка на ризик кај новородено и дете
Предавач: Е.Зисовска
12:45 – 13:00 Контрастна ултразвучна микциона уретроцистрографија кај деца: индикации, апликација и интерпретација
Предавач: Д.Кузмановска
13:00 – 13:15 Интеграција на децата со потреби
Предавач: Х.Сојер
13:15 – 14:00 Детска хирургија
Предавачи: Л.Тодоровсkи, М.Петровски и Р.Симеонов
14:00 – 14:15 Две сестри со Ataxia-Teleangiectasia, нашата единствена приказна
Предавач: С.Докики Хасани
14:15 – 14:30 Лекарска грешка при лекување од кривично-правен аспект
Предавач: О.Вуксановиќ
14:30 – 15:30 Свечено затварање
.

Напомена: Програмата може да претрпи промени.

Стани наш член