Балканска школа – Програма

Среда, 12 септември 2018

Регистрација 12:00 – 15:00ч.

СРЕДА, 12 септември 2018

САЛА 1

Сесија 1: Биоетика во педијатрија

Институт за психологија, филозофски и правен факултет

Модератори: А.Фризханд, Д. Мицковиќ, Д.Донев и Т.Стојановска Иванова

15:00 – 15:15 Психолошки дилеми кај сурогат мајчинство: фокус врз мајката и детето
Предавач: А.Фризханд
15:15 – 15:30 Правните и етички дилеми на биомедицински потпомогнатото оплодување во Р.Македонија
Предавач: Д.Мицковиќ
15:30 – 15:45 Биоетички аспекти на одговорноста на детето
Предавач: Д.Донев
15:45 – 16:00 Биоетичките аспекти на социјализацијата на деца во дисфункционални семејства
Предавачи: Т.Стојановска Иванова и Е.Томовска Илиевска
16:00 – 16:15 Кафе пауза
.

СРЕДА, 12 септември 2018

САЛА 1

Сесија 2: Кардиологија

Прв дел

Модератори: Р.Кацарска, Ж.Митрев, Р.Бејики и Б. Бјелаковиќ

16:15 – 16:30 Пренатално и постнатално определување на ситусот на торакалните абдоминални органи
Предавач: Р.Бејики
16:30 – 16:45 Фулминантен миокардит – можна индикација за кортикостероиди
Предавач: Б.Бјелаковиќ
16:45 – 17:00 Перикардитис во детската возраст, ургентна состојба во детската воззраст
Предавач: Р. Кацарска
17:00 – 17:15 Третман на вродени срцеви аномалии од 2000-та година до денес
Предавач: Ж.Митрев
17:15 – 17:30 Најчести конотрункални срцеви аномалии
Предавач: К. Кузевска – Манева
17:30 – 17:45 Современ пристап во третманот на срцева слабост во детството
Предавач: С. Пријиќ
17:45 – 18:00 Кафе пауза
.

СРЕДА, 12 септември 2018

САЛА 1

Сесија 2: Кардиологија

Втор дел

Модератори: Г.Вукомановиќ, Д.Кузевска Манева, И.Милев, С.Крстевска и Ј. Анастасовска

18:00 – 18:15 Аритмии кај децата, од безазлени до малигни – Нов дијагностички пристап
Предавач: Г. Вукомановиќ
18:15 – 18:30 Обструктивни лезии на левиот излезен тракт кај децата
Предавач: Б. Ѓуркова – Ангеловска
18:30 – 18:45 Третман на деснокоморните опструктивни лезии, резултати и перспективи
Предавач: И.Милев
18:45 – 19:00 Негативни детски искуства
Специјален гостин: директор на УНИЦЕФ Б.Перкс
20:30 Свечено отварање
Говорници: А. Софијанова, Претседател на лекарска комора на Македонија, К. Гривчева Старделова, претседател на македонското лекарско друштво Г. Димитров, Декан на Медицински факултет при УКИМ, С. Топузовска, Директор на УНИЦЕФ Б. Перкс, универзитетски професор на медицинскиот универзитет во Виена, В. Клепетко, Министер за здравство, В. Филпче и Премиер на РМ, З. Заев

Четврток, 13 септември 2018

САЛА 1

Сесија 3: Пулмологија со алергологија

Модератори: В. Клепетко, Е.Влашки,О.Зафировски, И. Кировски и Т. Јаќовска

09:00 – 09:15 Ефикасност и безбедност на алерген – специфична имунотерапија кај деца
Предавач: В. Чолаковска
09:15 – 09:30 Спроведување на долготројна ерадикациона терапија кај пациент со ЦФ – приказа на случај
Предавач: И.Чакалароска
09:30 – 09:45 Евалуација на квалитетот на примероци од долните дишни патишта и негова корелација со изолирани респираторни патогени
Предавач: Г. Попова
09:45 – 10:00 Хипер – Иге синдром во детска возраст
Предавач: И.Кировски
10:00 – 10:15 Трансплантација на бели дробови кај педијатриски пациенти
Предавач: В.Клепетко
10:15 – 10:30 Ларинготрахеална реконструкција кај педијатриски пациенти
Предавач: В.Клепетко
10:30 – 10:45 Временски тренд во преваленцијата на астма во детска возраст: пораст, плато, намалување? Предавач: Е. Влашки
10:45 – 11:00 Ултразвучен пристап во дијагностицирање на белодробните заболувања кај деца
Предавач: Д.Телаку Косај
11:00 – 11:15 Терапија на респираторни вирусни инфекции кај деца – дали има лек?
Предавач: Г. Вукомановиќ
.
11:15 – 11:30 Кафе Пауза
.
11:30 – 12:00 Работилница: Ендоскопија во педијатриската пулмологија
Учесници: И.Филипче, И Лазаревска, С.Галбова, Ј.Бузаров, С.Петличковска и А.Андоновски

Четврток, 13 септември 2018

САЛА 1

Сесија 4: Педијатриска оториноларингологија

Модератори: Ј.Нетковски, Г.Мицевски, Н.Николовски и М.Киријас

12:00 – 12:15 Kорозии на дигестивниот тракт
Предавач:Г.Мицевски
12:15 – 12:30 Трахеотоми во детската возраст
Предавач: Н. Николовски
12:30 – 12:45 Ноќна апнеа кај децата
Предавач: М.Киријас
12:45 – 13:00 Назална траума и фрактури кај деца и адолесценти – дали третманот е ист како и кај возрасните?
Предавач: Г. Копачева Барсова
13:00 – 13:45 Сателитски симпозиум 1 – ЛЕК
.
14:00 – 14:45 Сателитски симпозиум 2 – ЕВОФАРМА
.
15:00 – 16:00 Пауза
.

Четврток, 13 септември 2018

САЛА 1

Сесија 5: Неврологија

Модератори: Д.Осредкар, Ф.Дума, Н.Ангелковска и А. Солтировска Шаломон

16:00 – 16:15 Основни генетски причини кај невромускулни болести
Предавач: Д.Осредкар
16:15 – 16:30 Интегративни и супоративни методи во спинално мускулна атрофија
Предавач: Ф. Дума
16:30 – 16:45 Современи дијагностички методи и терапии на лекување на пациенти со невромускуларни болести
Предавач: Н.Ангелковска
16:45 – 17:00 Неинвазивни методи за континуирано одржување на пациенти со невролошки пореметувања
Предавач: А.Софијанова
17:00 – 17:15 Неуроимиџинг методи како интерпретација на невролошки пореметувања кај предвремено родени и критично новородени
Предавач: А.Солтировска Шаломон
17:15 – 17:30 Ран третман на невроразвојни нарушувања, тимски пристап
Предавач: Б.Кокороманова
17:30 – 18:30 РЕПЛЕК: Научна тема – согледувања од примена на производи на канабис за третман на рефрактерна епилепсија кај децата
Предавачи: Ф.Дума и А. Софијанова

Петок, 14 септември 2018

САЛА 1

Сесија 6: Интензивна нега и реанимација

Модератори: С.Гросек, Ф.Ритерер, А. Вербиќ, Т.Анѓушева, А.Софијанова, Е.Туше, Д. Фидановски и Е. Стоицковски

09:00 – 09:15  Медицинска етика во интензивната единица
Предавач: С. Гросек
09:15 – 09:30 Алтернативни венски пристапи
Предавач: С. Гросек
09:30 – 09:45 Неинвазивна вентилација
Предавач: Ф.Ритерер
09:45 – 10:00 ECMO и ARDS искуството во Хрватска
Предавач: А.Вербиќ
10:00 – 10:15 Континуирана ренална заместителна терапија во EINT
Предавач: Т.Анѓушева
10:15 – 10:30 Сурфактантот револуција во неонатологија уметност и/или наука
Предавач: А.Софијанова
10:30 – 10:45 Искуства од EIT кај посткардиохируршки пациенти од болницата Жан Митрев
Предавач: Е. Стоицковски
10:45 – 11:00 Улогата на белодробниот ултразвук во дијагностиката на респираторен дистрес синдром кај новородени
Предавач: Г. Каратекин
11:00 – 11:15 Континуиран позитивен притисок на воздух во родилна сала како превенција на респираторен дистрес кај новородени
Предавач: Е. Туше
11:15 – 11:30 Кафе пауза
.

Петок, 14 септември 2018

САЛА 1

Сесија 7: Гастроентерохепатологија

 Модератори: К. Старделова Гривчева, С. Бојаџиева, А. Костовски, М.Стојшиќ и Б. Станимировиќ

11:30 – 11:45 Ентерална исхрана кај деца
Предавач: К. Старделова Гривчева
11:45 -12:00 Функционални гастроинтестинални пореметувања кај децата и адолесцентите
Предавач: А.Костовски
12:00 – 12:15 Пробиотици: терапевтски формации во интестиналната флора
Предавач: М.Стојшиќ
12:15 – 12:30 Акутен гастроентеритис кај деца
Предавач: С.Бојаџиева
12:30 – 12:45 Превентивна заштита на мајки и адолесценти од секој агол
Предавач: Б. Станимировиќ
12:45 – 13:15 Работилница: Примена на M-CHAT како скрининг метода за аутизам
Предавач: Т. Зорчец
13:15 – 14:15 Сателитски симпозиум 1 – ПЛИВА
.
14:15 – 15:00 Пауза
.

Петок, 14 септември 2018

САЛА 1

Сесија 8: Имунизација и превентивна педијатрија

Модератори: Н. Кавариќ, А.Грозданова, К.Ставриќ, Т.Баевска Вучковиќ и М.Глигорова

15:00 – 15:15  ХПВ имунизација – нови патокази
Предавач: Н.Кавариќ
15:15 – 15:30 Имунизација во Р. Македонија – моментална состојба, предизвици и идни чекори
Предавач: А. Грозданова
15:30 – 15:45 Систем за евиденција на имунизација и систематски прегледи
Предавач: Ж.Чагороска
15:45 – 16:00 Пертусис и поствакцинална ера – дали е заборавена болест?
Предавач: К.Ставриќ
16:00 – 16:15 Квалитетна комуникација, унифицирана информација, факти и аргументи за имунизацијата во Р. Македонија
Предавач: Т.Баевска Вучковиќ
16:15 – 16:30 Кафе пауза
.
16:30 – 17:15 Сателитски симпозиум 1 – SANOFI AVENTIS
Квалитетно вакцинирање и систем на спроведување на вакцини според ЕУ календар, новата Tetraxim
Предавач: А. Мангаров
17:15 – 18:00 Сателитски симпозиум 2 – МЕДИС
.
20:30 Свечена вечера
.

Сабота, 15 септември 2018

САЛА 1

Сесија 9: Ендокринологија

Модератори: Т.Арсов, З.Гучев и М. Константинова

09:00 – 09:15 Следење и третман на хиперхолестеролемија во детска возраст
Предавач: М.Зерјав Таншек
09:15 – 09:30 Грижа за децата со дијабетес: препораки и предизвици
Предавач: М. Кочова
09:30 – 09:45 Ретки причини на пореметувања на растот: како да се промаши зебра
Предавач: З.Гучев
09:45 – 10:00 Хипогликемија
Предавач: М. Крстевска Константинова
10:00 – 10:15 Мали за родилната тежина (SGA) – дијагноза и терапија
Предавач: А.Јанчевска
10:15 – 10:30 Континуитет на здравствената заштита на хроничните ендокринолошки болести – трансфер од детска во адултна популација
Предавач: Е.Шукарова Ангеловска
10:30 – 10:45 Геном на повидок: агонија и екстаза во генетското тестирање во неонаталните единици
Предавач: Т. Арсов
10:45 – 11:00 Кафе пауза
.

Сабота, 15 септември 2018

САЛА 1

Сесија 10: Генетика и хемаотоонкологија

Модератори: Т.Арсов, В.Тасиќ, К. Мартинова, Ф.Муча и Р. Маркова

11:00 – 11:15 Потрага по сигурноста (несигурноста) во генетиката
Предавач: Т. Арсов
11:15 – 11:30 Преглед на прогностичките фактори и терапискиот исход кај акутната лимфобластна леукемија во детска возраст- наше искуство
Предавач: К. Мартинова
11:30 – 11:45 Aкутна ренална инсуфициенција
Предавач: Р. Неирбергер
11:45 – 12:00 Третман на хемангиоми во детската возраст
Предавач: Р.Маркова
12:00 – 12:15 Пауза
.

Сабота, 15 септември 2018

САЛА 1

Сесија 11: Детска хирургија

Модератори: М. Мојсова, Е. Зисовска, Б.Ислами Поцеста и В. Деловска

12:15 – 12:30 Иницијален приод и менаџирање со траума кај педијатриски пациент
Предавач: М. Мојсова
12:30 – 12:45 Проценка на ризично новородено дали е за хирургија или не
Предавач: Е. Зисовска
12:45 – 13:00 Единствена приказна: две сестри со Ataxia-Teleangiectasia
Предавач: Ш. Дочики Хасани
13:00 – 13:15 Контрастна ултразвучна микциона уретроцистографија кај деца: Индикации и контраиндикации
Предавач: Д. Кузмановска
13:15 – 13:30 Спречување на слепило кај нас и контрола на визуелната острина кај децата
Предавач: Б.Костовска
14:00 – 15:30 Свечено затварање: доделување на сертификати
.

Напомена: Програмата може да претрпи промени.

Стани наш член